Všeobecné
podmienky

FunFón – predplatená karta

Článok 1 Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

1.1 Tento dokument predstavuje doplnok platných Všeobecných podmienok spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie predplatenej služby Prima (ďalej len „Prima podmienky“), ktorého obsahom sú osobitné podmienky na poskytovanie služby FunFón (ďalej len „Podmienky“), ktorú spoločnosť Orange v zmysle týchto Podmienok poskytuje účastníkom ako osobitný druh služby Prima. 

1.2 Pojmy a terminológia používané v týchto Podmienkach majú rovnaký vý znam, aký majú rovnaké pojmy a terminológia v Prima podmienkach, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Tieto Podmienky upravujú osobitný režim pre právne vzťahy týkajúce sa služby FunFón. V prípade, ak sú niektoré ustano-venia týchto Podmienok v rozpore s ustanoveniami Prima podmienok a ak nie je v týchto Podmienkach výslovne stanovené inak, majú prednosť ustanovenia týchto Podmienok. V prípade absencie osobitnej úpravy ďalších vzťahov, práv alebo povinností týkajúcich sa služby FunFón v týchto Podmienkach, v Pokynoch FunFón alebo v Cenníku FunFón – Predplatená karta (ďalej v týchto Podmienkach len „Cenník FunFón“) sa na takéto vzťahy primerane použijú ustanovenia Prima podmienok. V prípade, ak je niektorá služba, ktorá je využívaná v rámci služby Prima, upravená osobitnými podmienkami a takúto službu je možné využívať aj v rámci služby FunFón, takéto podmienky platia primerane aj v prípadoch, ak sa takáto služba využíva v rámci služby FunFón, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach, Pokynoch FF alebo v Cenníku FunFón stanovené niečo iné. 

1.3 „Služba FunFón“ alebo skrátene „FunFón“, alebo tiež „FF“ je obchodné pomenovanie osobitného druhu predplatenej služby Prima, ktorého špecifiká sú uvedené v týchto Podmienkach, v Cenníku FunFón a v Pokynoch FF. Vzhľadom na to, že FunFón nie je samostatná služba, ale ide o osobitný druh služby Prima, požíva právny režim služby Prima, okrem špecifík alebo odchýlok uvedených v týchto Podmienkach, v Pokynoch FF alebo v Cenníku FunFón (služba Prima bez služby FunFón je v ďalšom texte označovaná aj ako „bežná služba Prima“). 

1.4 „FunFón karta“ je štartovací balík pre poskytovanie služby FunFón. Jeho obsahom je najmä SIM karta, PIN kód, PUK kód a základné informácie o službe FunFón. Okrem osobitných ustanovení stanovených v týchto Podmienkach alebo v Pokynoch FF sa na FunFón kartu aplikujú ustanovenia Prima podmienok vzťahujúce sa na Prima Štart balík. Za FunFón kartu sa považuje aj balík FunFón s telefónom, ak ho spoločnosť Orange ponúka. 

1.5 „Cenník FunFón – Predplatená karta“ alebo tiež skrátene „Cenník FunFón“ je doplnok Cenníka pre bežnú službu Prima (časť cenníka, vzťahujúca sa na bežnú službu Prima, je ďalej označovaná len „Prima Cenník“), ktorý obsahuje špecifi ká pre FunFón. Na FunFón sa vzťahuje výlučne Cenník FunFón, a teda Prima Cenník sa na službu FunFón neaplikuje. Cenník FunFón je voľne prístupný na www.funfon.sk alebo na vyžiadanie na obchodných miestach. 

1.6 „Pokyny FF“ sú záväzné pokyny spoločnosti Orange, upravujúce podrobnosti o službe FunFón, najmä podmienky jej poskytovania, používania, aktivácie a úhrady. Pokyny FF sú obsiahnuté najmä: na www.funfon.sk, v Cenníku FunFón, priložené k FunFón karte, v SMS správach posielaných spoločnosťou Orange Účastníkovi, v SMS správach umiestnených v Účastníkovej schránke správ na www.funfon.sk (ak takúto službu spoločnosť Orange poskytuje), v e-mailovej schránke Účastníka, ktorú zadal ako svoju kontaktnú elektronickú adresu. Spoločnosť Orange v prevažnej miere uverejňuje Pokyny FF na www.funfon.sk, pričom tieto Pokyny FF nemusia byť uverejnené vú akékoľvek informácie uverejnené na www.funfon.sk.

Článok 2 Osobitné ustanovenia platné pre službu FunFón

2.1 Špecifikom služby FunFón je skutočnosť, že za obchodné miesto sa okrem predajných miest spoločnosti Orange považuje aj komunikačné prostredie – internet, a to vo všetkých prípadoch stanovený ch v Pokynoch FF, v Cenníku FunFón alebo v týchto Podmienkach, pričom niektoré úkony, napr. aktivácie alebo deaktivácie niektorých podslužieb v rámci služby FunFón, je možné uskutočniť výlučne cez internet, prostredníctvom SMS alebo IVR hlasovej služby. 

2.2 V rámci služby FunFón je Účastník oprávnený obnovovať si Kredit iba vybranými spôsobmi stanovenými spoločnosťou Orange v Pokynoch FF alebo v Cenníku FunFón. Dobíjanie Kreditu v rámci služby FunFón formou Prima kupónu nie je možné. 

2.3 Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmysle definície v Prima podmienkach, na základe ktorej sa spoločnosť Orange zaväzuje sprístupniť a poskytovať FunFón ako osobitný druh služby Prima. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Podmienky, Cenník FunFón, Pokyny FF a Prima podmienky. Zmluva nadobúda platnosť v deň jej uzatvorenia. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie návrhu Záujemcu na uzatvorenie Zmluvy spoločnos ťou Orange. Pokiaľ nie je v Pokynoch FF alebo v Cenníku FunFón výslovne stanovené inak, za akceptáciu návrhu Záujemcu o uzatvorenie Zmluvy sa zo strany spoločnosti Orange považuje odovzdanie FunFón karty Záujemcovi uskutočnené spravidla po úhrade súvisiaceho poplatku podľa Cenníka FunFón. SIM karta bude aktívna momentom uskutočnenia prvého hovoru prostredníctvom danej SIM karty podľa pokynov dodaných Účastníkovi spolu s FunFón kartou alebo momentom uzatvorenia Zmluvy, a teda odovzdaním FunFón karty Účastníkovi, ak je to uvedené v Pokynoch FF, v Cenníku FunFón alebo v pokynoch dodaných Účastníkovi spolu s FunFón kartou. 

2.4 Účastník je oprávnený v zmysle Pokynov FF a za cenu stanovenú spoločnosťou Orange prejsť: 

a) z bežnej služby Prima na službu FunFón, 

b) zo služby Orange Click na službu FunFón, 

c) zo služieb poskytovaných Účastníkovi na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (okrem služby FunFón paušál, ak spoločnosť Orange neurčí inak) na službu FunFón, 

d) zo služby FunFón na bežnú službu Prima, 

e) zo služby FunFón na službu Orange Click alebo 

f) zo služby FunFón na služby poskytované Účastníkovi na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (možnosti a) až f ) sú ďalej v tomto bode označované len „migrácia“), pričom na proces takejto migrácie sa z technických dôvodov (okrem iného z dôvodu potreby vydania novej SIM karty) budú primerane vzťahovať Podmienky prenositeľnosti čísla Orange Slovensko, a.s. – Prijímajúci podnik, resp. Podmienky prenositeľnosti čísla Orange Slovensko, a.s. – Odovzdávajúci podnik. Pri migrácii teda dochádza k ukončeniu platnosti Zmluvy a k uzatvoreniu novej Zmluvy. 

2.5 Účastník sa zaväzuje chrániť akékoľvek heslo, autentifikačný alebo iný ochranný prvok (ďalej spolu len „heslo“), ktoré mu bolo pridelené, doručené alebo ním zmenené, pred stratou, odcudzením, poškodením a zneužitím. Spoločnosť Orange nezodpovedá za škodu vzniknutú zneužitím hesla. Pri akomkoľvek podozrení zneužitia hesla treťou osobu je Účastník povinný bezodkladne zmeniť svoje heslo. 

2.6 Spoločnosť Orange nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Spoločnosť Orange nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Účastníka do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Účastníkovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Účastníka nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu. 

2.7 Časť činností poskytovaných spoločnosťou Orange Účastníkovi v rámci služby FunFón môže mať charakter služieb informačnej spoločnosti v zmysle zákona o elektronickom obchode. Činnosť spoločnosti Orange pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (adresa: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava) a pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb podlieha dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (adresa: Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 44). 

2.8 Spoločnosť Orange je oprávnená stanoviť dĺžku časového úseku určeného na čerpanie Kreditu aj inak, ako je stanovené v Prima podmienkach (bod 8.2 písm. d) Prima podmienok), a to najmä určením konkrétneho dňa ukončenia tohto časového úseku alebo stanovením iného počtu kalendárnych dní od po-slednej platnej obnovy Kreditu. 

2.9 Spoločnosť Orange, ako aj ňou poverení sprostredkovatelia uvedení na stránke www.funfon.sk, sú oprávnení so súhlasom Účastníka spracúvať jeho osobné údaje, okrem účelov uvedených v Prima podmienkach, aj na marketingové účely, najmä na zasielanie e-mailov, SMS alebo MMS správ, obsahujúcich informácie o obchodných ponukách tretích strán, alebo pri príležitosti životného jubilea Účastníka alebo jeho iného sviatku. 

2.10 Informácie oznamované Účastníkovi spoločnosťou Orange sa popri spôsoboch uvedených v Prima podmienkach považujú za oznámené Účastníkovi aj: 

a) uverejnením na stránke www.funfon.sk; 

b) odoslaním informácie na e-mailovú adresu Účastníka; 

c) odoslaním informácie do Účastníkovej schránky správ na www.funfon.sk (platí iba v prípade, ak spoločnosť Orange takýto informačný kanál prevádzkuje). 

2.11 Pokyny FF, Cenník FunFón, tieto Podmienky a Prima podmienky sa po nadobudnutí platnosti Zmluvy stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, ak by sa dostali Pokyny FF, tieto Podmienky, Prima podmienky a Cenník FunFón do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti: 

1. Pokyny FF, 

2. Cenník FunFón, 

3. tieto Podmienky, 

4. Prima podmienky. 

Článok 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Spoločnosť Orange je oprávnená tieto Podmienky jednostranne meniť alebo vydať nové Podmienky pre službu FunFón. Zmena týchto Podmienok alebo vydanie nových Podmienok pre službu FunFón sa primerane spravuje ustanoveniami Prima podmienok. Popri spôsoboch oznamovania zmeny podmienok (podstatnej alebo nepodstatnej) uvedených v Prima podmienkach je spolo čnosť Orange pri zmene týchto podmienok alebo vydaní nových Podmienok pre FunFón oprávnená využiť aj spôsoby oznamovania uvedené v čl. 2.10 týchto Podmienok. 

3.2 V prípade, ak dôjde k zmene názvu služby FunFón, pričom podmienky poskytovania služby zostanú zásadne zachované, nedochádza k zániku Zmluvy a táto trvá ďalej, t. j. Účastník je naďalej účastníkom verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange a platia pre neho tieto Podmienky v modifikovanom znení zohľadňujúcom zmenu názvu služby FunFón. 

3.3 Tieto Podmienky sú zverejnené na www.funfon.sk. 

3.4 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26. 3. 2014.